مقاله آموزشی

نوشته‌ها با موضوع مقاله آموزشی
جستجو:  
مراقبت از رانش داده‌ها
مدیریت تغییرات داده در مدل یادگیری ماشین
انتخاب seed درست
چطور تولید تصادفی را درست مدیریت کنیم
یادگیری ماشین در صنعت
بررسی چالش‌های کیفیت داده‌های صنعتی برای یادگیری ماشین
مراحل اکتشاف داده
یازده گام مهم استخراج خصوصیات داده‌ها
کاهش ابعاد تفسیرپذیر
معرفی یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد