محاسبه دترمینان ماتریس

روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس

✤    ۱۲ خرداد ۱۳۸۵ - آخرین به‌روزرسانی: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

دترمینان ماتریس مربعی - که به صورت $ \vert A \vert $ یا $ det( A ) $ نمایش داده می‌شود - یکی از مفاهیم مشهور جبر خطی است که کاربردهای بسیاری در علوم مختلف دارد. امکان محاسبه سریع دترمینان یک ماتریس با ابعاد بزرگ بحث مهمی است که در ادامه سه روش محاسباتی رایج و پیچیدگی زمانی آنها مرور خواهند شد.

طبق تعریف دترمینان اگر اندازه ابعاد ماتریس مربعی یک باشد ($n = 1$)، دترمینان همان مقدار تک‌عضو آن است. یعنی:

  

\[ det( \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} ) = \vert \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} \vert = a \]

  

اما اگر مرتبه ماتریس بزرگتر از یک باشد ($n > 1$) دترمینان را به یکی از روش‌های زیر می‌توان محاسبه کرد.

  

محاسبه دترمینان ماتریس

  

بسط لاپلاس دترمینان

  [برگرد بالا]

بسط لاپلاس (یا بسط همسازه‌ای) برای محاسبه دترمینان ماتریس مرتبه $n$، به فرم زیر است:

  

\[ \vert A \vert = \sum_{j=1}^{n} {(-1)}^{i+j} a_{ij} \vert A_{ij} \vert \qquad , \qquad 1 \leq i \leq n \]

  

یا

  

\[ \vert A \vert = \sum_{i=1}^{n} {(-1)}^{i+j} a_{ij} \vert A_{ij} \vert \qquad , \qquad 1 \leq j \leq n \]

  

که در حالت اول بسط بر اساس سطر دلخواه $i$ و در حالت دوم بر اساس ستون دلخواه $j$ صورت گرفته است. منظور از $A_{ij}$ (ماتریس کهاد) ماتریسی است که از حذف سطر $i$ام و ستون $j$ام ماتریس اصلی به دست آمده است.

به عنوان مثال اگر ماتریس مربعی $A$ به صورت زیر تعریف شده باشد:

  

\[ A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \]

  

دترمینان آن با بسط روی سطر اول به این ترتیب محاسبه می‌شود:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = {(-1)}^{1+1} \times 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + {(-1)}^{1+2} \times (-1) \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \] \[ + {(-1)}^{1+3} \times 8 \times \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times \Big({(-1)}^{1+1} \times 3 \times \vert 1 \vert + {(-1)}^{1+2} \times 1 \times \vert 2 \vert \Big) \] \[ + 1 \times \Big({(-1)}^{1+1} \times 0 \times \vert 1 \vert + {(-1)}^{1+2} \times 1 \times \vert 2 \vert \Big) \] \[ + 8 \times \Big({(-1)}^{1+1} \times 0 \times \vert 2 \vert + {(-1)}^{1+2} \times 3 \times \vert 2 \vert \Big) \] \[ = 1 \times( 3 - 2 ) + 1 \times ( 0 - 2 ) + 8 \times ( 0 - 6 ) = 1 - 2 - 48 = -49 \]

  

و با بسط روی ستون دوم:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = {(-1)}^{1+2} \times (-1) \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + {(-1)}^{2+2} \times 3 \times \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \] \[ + {(-1)}^{3+2} \times 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \Big( {(-1)}^{1+2} \times 1 \times \vert 2 \vert + {(-1)}^{2+2} \times 1 \times \vert 0 \vert \Big) \] \[ + 3 \times \Big( {(-1)}^{1+2} \times 8 \times \vert 2 \vert + {(-1)}^{2+2} \times 1 \times \vert 1 \vert \Big) \] \[ - 2 \times \Big( {(-1)}^{1+2} \times 8 \times \vert 0 \vert + {(-1)}^{2+2} \times 1 \times \vert 1 \vert \Big) \] \[ = 1 \times( -2 + 0 ) + 3 \times ( -16 + 1 ) - 2 \times ( 0 + 1 ) = -2 - 45 -2 = -49 \]

  

توجه داشته باشید که منظور از $\vert \; \vert $ علامت قدرمطلق نیست.

انتخاب سطر یا ستون مناسب برای محاسبه دترمینان با استفاده از این روش وابسته به مقادیر درایه‌های آن است. به عنوان مثال اگر تعداد درایه‌های صفر یک سطر یا یک ستون زیاد باشد، بهتر است از آن سطر یا ستون برای بسط استفاده کنیم. مثلا در ماتریس زیر، بهتر است از ستون اول برای بسط استفاده کنیم:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = {(-1)}^{1+1} \times 1  \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + {(-1)}^{2+1} \times 0  \times \begin{vmatrix} -1 & 8 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \] \[ + {(-1)}^{3+1} \times 0 \times \begin{vmatrix} -1 & 8 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \Big( {(-1)}^{1+1} \times 3 \times \vert 1 \vert + {(-1)}^{2 + 1} \times 2 \times \vert 1 \vert \Big) + 0 + 0 = 1 \]

  

پیچیدگی زمانی بسط لاپلاس

  [برگرد بالا]

همانطور که از تعریف مشخص است، در روش بسط لاپلاس، محاسبه دترمینان یک ماتریس مرتبه $n$، به محاسبه دترمینان $n$ ماتریس کهاد از مرتبه $n - 1$ شکسته می‌شود. اگر عمل اصلی محاسبات را اعمال ضرب و جمع در نظر گرفته و $T_1(n)$ تعداد این اعمال را برای محاسبه دترمینان ماتریس مرتبه $n$ به روش بسط لاپلاس نشان دهد، می‌توان نوشت:

  

\[ T_1( n ) = n T_1( n - 1 ) + n + n + n - 1 = n T_1( n - 1 ) + 3n - 1 \qquad, \qquad T_1( 1 ) = 0 \]

  

$ n T_1( n - 1) $: تعداد اعمال لازم برای محاسبه زیرمسائل

$n$: تعداد ضرب‌های بین $ a_{ij} $ و توان‌های زوج یا فرد منفی یک

$n$: تعداد ضرب‌های بین $ a_{ij} $ و $ det( A_{ij})$

$n - 1$: تعداد جمع‌های لازم برای محاسبه نهایی

  

حل این رابطه بازگشتی نشان می‌دهد $T_1(n)$ از مرتبه $O( n! ) $ است که برای $n$های بزرگ کارایی ندارد.

  

روش گاوس برای محاسبه دترمینان ماتریس

  [برگرد بالا]

برای محاسبه دترمینان یک ماتریس مربعی، خواصی وجود دارد که به اعمال مقدماتی سطری و ستونی مشهور بوده و عموما از روش بسط لاپلاس ثابت می‌شوند. تعدادی از این خواص به شرح زیر هستند:

1- جابجا کردن دو سطر (یا دو ستون) ماتریس، مقدار دترمینان را قرینه می‌کند. در مثال زیر جای سطر اول و دوم عوض شده است:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 3 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 8 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} \]

  

2- اگر تمام درایه‌های یک سطر (یا یک ستون) ماتریس در عددی مانند k ضرب شود، حاصل دترمینان نیز k برابر می‌شود. در مثال زیر سه برابر بودن درایه‌های متناظر سطر دوم ماتریس سمت چپ، نسبت به سطر دوم ماتریس سمت راست، مقدار دترمینان آن را نیز سه برابر کرده است:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 3 & 3 & 6 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} \]

  

3- اگر ضریب ثابتی از درایه‌های یک سطر (یا یک ستون) ماتریس به سطر (یا ستون) دیگری اضافه شود، مقدار دترمینان تغییر نمی‌کند. در مثال زیر پنج برابر سطر اول به سطر سوم اضافه شده است:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 3 & 3 & 6 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 3 & 3 & 6 \\ 7 + 5 \times 1 & 2 + 5 \times (-1) & 1 + 5 \times 8 \end{vmatrix} \]

  

4- دترمینان یک ماتریس مثلثی (ماتریسی که تمامی درایه‌های بالای قطر اصلی یا پایین قطر اصلی و یا هر دو صفر باشند) برابر حاصلضرب درایه‌های قطر اصلی آن است:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 3 \times 4 = 12 \]

  

5- ماتریسی که تمامی درایه‌های یک سطر (یا یک ستون) آن صفر باشد، دترمینان آن نیز صفر خواهد بود:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 9 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \]

  

در روش گاوس مراحل زیر انجام می‌شود:

مرحله اول: اگر درایه سطر اول و ستون اول صفر است، سطری را که مقدار درایه ستون اول آن صفر نباشد به سطر اول منتقل می‌کنیم. این عمل مقدار دترمینان را تغییر علامت می‌دهد. اگر چنین سطری یافت نشد، یعنی تمامی درایه‌های ستون اول صفر هستند. پس بنا به خاصیت شماره پنج، مقدار دترمینان صفر شده و انجام مراحل بعدی نیاز نیست.

مرحله دوم: ضریب مناسبی از مقدار درایه سطر اول و ستون اول را که درایه ستون اول هر سطر را صفر کند، به هر سطر به صورت مجزا اضافه  می‌کنیم. اگر مقدار درایه ستون اول آن ستون، از قبل صفر باشد، نیاز به انجام عمل خاصی نیست. این عمل مقدار دترمینان را تغییر نمی‌د‌هد.

در مثال زیر، ستون اول سطر دوم مقدار صفر دارد. پس نیاز به انجام عملیات خاصی نیست. اما مقدار درایه ستون اول سطر سوم غیرصفر است. پس با اضافه کردن ضریب مناسبی از درایه‌های سطر اول به این سطر، مقدار آن را نیز صفر می‌کنیم. مقدار این ضریب با توجه به مقدار درایه سطر اول و ستون اول مشخص می‌شود که در این مثال منفی دو است:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 + (-2) \times 1 & 1 + (-2) \times (-1) & 1 + (-2) \times 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -15 \end{vmatrix} \]

  

مرحله سوم: در ماتریس به دست آمده، ستون اول آن، به غیر از سطر اول همه صفر هستد. بسط لاپلاس دترمینان ماتریس را بر اساس ستون اول انجام می‌دهیم:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -15 \end{vmatrix} = {(-1)}^{1+1} \times 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -15 \end{vmatrix} \]

  

مرحله چهارم: محاسبه دترمینان ماتریس از مرتبه n به محاسبه دترمینان ماتریس مرتبه n - 1 تقلیل یافته است. با ادامه این مراحل برای این ماتریس، تا رسیدن به ماتریسی از مرتبه یک، مقدار دترمینان اصلی محاسبه می‌شود:

  

\[ \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 + (-1) \times 3 & -15 + (-1) \times 1 \end{vmatrix} = \Big( (-1) ^ {1+1} \times 3 \times \vert -16 \vert  \Big) = -48 \]

  

و در نتیجه:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -48 \]

  

پیچیدگی زمانی روش گاوس

  [برگرد بالا]

اعمال ضرب و جمع را اعمال اصلی این روش در نظر گرفته و $ T_2( n ) $ را تعداد این اعمال برای محاسبه دترمینان به روش گاوس تعریف می‌کنیم. برای صفر کردن ستون اول هر سطر، ضریب مشخصی را محاسبه می کنیم که به یک عمل تقسیم (هم‌ارز ضرب) نیاز دارد. سپس حاصلضرب این ضریب در درایه‌های سطر اول را به درایه‌های متناظر آن سطر اضافه می‌کنیم. در نتیجه این مرحله برای هر سطر n عمل ضرب و $n$ عمل جمع دارد که برای $n - 1$ سطر باید اعمال شود. در پایان نیز با بسط لاپلاس روی ستون اول و یک عمل ضرب، به محاسبه دترمینان مرتبه $n - 1$ می‌رسیم. پس می‌توان نوشت:

  

\[ T_2(n) = 1 + (n-1)(n+n)  + T_2( n-1) + 1 = T_2 ( n-1) + 2n^2  - 2n + 2 \; \; , \; \; T_2(1) = 0 \]

  

چنین رابطه بازگشتی‌ای از مرتبه $ O( n^ 3 ) $ است که بهبود چشمگیری در مقایسه با روش بسط لاپلاس با مرتبه $ O(n!) $ دارد.

در واقع هدف از این الگوریتم، تبدیل ماتریس به یک ماتریس بالامثلثی (یا پایین‌مثلثی)، با استفاده از عملیات مقدماتی سطری و ستونی است. طبق خاصیت چهارم، مقدار دترمینان چنین ماتریسی برابر حاصلضرب درایه‌های قطر اصلی آن است:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -16 \end{vmatrix} = 1 \times 3 \times -16 = -48 \]

  

پیاده‌سازی این الگوریتم به سه حلقه تکرار تو در تو نیاز دارد که با یک حساب سرانگشتی مرتبه‌ $O(n^3)$ را نشان می‌دهد.

توجه: در برخی منابع این روش با عنوان گاوس-جردن معرفی می‌شود.

  

روش تحویل برای محاسبه دترمینان ماتریس

  [برگرد بالا]

در بخش ضمیمه کتاب «حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی» نوشته «جرج بی. توماس» و «راس ال. فینی»، فرمول تحویل از مقاله میلر به صورت زیر بیان شده است:

  

\[ \vert A \vert = \Big( \frac{1}{a_{11}} \Big)^{n-2} \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \cdots & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{2n} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \cdots & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{31} & a_{3n} \end{vmatrix} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{n1} & a_{n2} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{n1} & a_{n3} \end{vmatrix} & \cdots & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{n1} & a_{nn} \end{vmatrix} \end{vmatrix} \]

  

یا به عبارت دیگر:

  

\[ \vert A \vert = \Big( \frac{1}{a_{11}} \Big)^{n-2} \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1(n-1)} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{(n-1)1} & c_{(n-1)2} & \cdots & c_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix} \; , \; c_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{i(j+1)} \\ a_{(i+1)1} & a_{(i+1)(j+1)} \end{vmatrix} \]

  

به عنوان مثال:

  

\[ \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \Big( \frac{1}{2} \Big)^{4-2} \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \end{vmatrix} \] \[ = \Big( \frac{1}{2} \Big)^{2} \begin{vmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 10 & 6 & 2 \\ 6 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \Big( \frac{1}{2} \Big)^{2} \Big( \frac{1}{4} \Big)^{3-2} \begin{vmatrix} 4 & 28 \\ -8 & 40 \end{vmatrix} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times (160+224) = 24 \]

  

واضح است که برای چنین محاسبه‌ای باید $a_{11}$ غیر صفر باشد. اگر اینچنین نبود، طبق اعمال مقدماتی سطر و ستون باید با جابجایی سطرها مقدار آن را غیر صفر کرد.

این فرمول، مسئله از مرتبه $n$ را به یک زیرمسئله از مرتبه $n - 1$، و $ {( n - 1 )}^2 $ زیرمسئله از مرتبه 2 تبدیل می‌کند.

  

پیچیدگی زمانی فرمول تحویل

  [برگرد بالا]

اگر $ T_3( n ) $ تعداد اعمال ضرب و جمع برای محاسبه به این روش باشد، می‌توان نوشت:

  

\[ T_3(n)=n-1+ T_3(n-1)+(n-1)^2 T_3(2) = T_3(n-1)+3n^2-5n+2 \;, \; T_3(2) = 3 \]

  

$n - 1$: تعداد تقسیم و ضرب‌های (یک تقسیم و $n - 2$ ضرب) لازم برای محاسبه توان $(n- 2)$ام معکوس $ a_{11} $ و ضرب آن در دترمینان

$T_3( n - 1 ) $: تعداد اعمال لازم برای حل زیرمسئله

${( n - 1 )}^2 T_3( 2 )$: تعداد اعمال لازم برای محاسبه درایه‌های ماتریس زیرمسئله

  

حل این رابطه بازگشتی نیز مرتبه پیچیدگی $ O(n^3) $ را نشان می‌دهد.

  

مقایسه روش‌های سه‌گانه

  [برگرد بالا]

عملکرد سه روش بررسی شده را می‌توان اینگونه خلاصه کرد که:

1- محاسبه پیچیدگی زمانی روش‌های سه‌گانه فوق نشان می‌دهد، کارآیی زمانی دو روش گاوس و فرمول تحویل تقریبا یکسان بوده و بسیار بهتر از روش بسط لاپلاس هستند.

2- فضای مصرفی هر سه روش در صورت پیاده‌سازی بهینه آنها، همان فضای لازم برای ذخیره یک ماتریس مربعی از مرتبه $n$ است.

3- هر سه روش ظاهری بازگشتی - با روش تقسیم و غلبه - دارند که حل مسئله از مرتبه $n$ را به حل زیرمسئله یا زیرمسائلی از مرتبه $n - 1$ تقسیم می‌کنند. اما پیاده‌سازی غیربازگشتی این روش‌ها نیز ممکن است که در روش گاوس توضیح مختصری داده شد.

4- بر اساس روش بسط لاپلاس و با استفاده از استقرای ریاضی، می‌توان ثابت کرد که اگر تمامی درایه‌های یک ماتریس مربعی اعداد صحیح باشند، دترمینان آن نیز عدد صحیح خواهد بود. روش بسط لاپلاس صحیح بودن عدد دترمینان را در این شرایط تضمین می‌کند. چرا که تنها از اعمال جمع و ضرب تشکیل شده است که صحیح بودن عدد را تغییر نمی‌دهند. اما دو روش دیگر - با توجه به این که شامل عمل تقسیم نیز هستند - در زمان پیاده‌سازی ممکن است خطای محاسباتی ایجاد کنند. چرا که اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی اعداد را به دو فرم صحیح یا اعشاری - با دقت مشخص - ذخیره می‌کنند. بنابراین اعداد گویای غیرصحیح به صورت تقریبی ذخیره شده و در محاسبات هم به همان صورت تقریبی به کار می‌روند.

دترمینان ماتریس $A$ را که توسط بسط لاپلاس محاسبه کردیم، با استفاده از روش گاوس و با فرض ذخیره اعداد گویا به صورت اعشاری - با دقت شش رقم - مجددا محاسبه می‌کنیم:

  

\[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 + (-2) \times 1 & 2 + (-2) \times (-1) & 1 + (-2) \times 8 \end{vmatrix} = \] \[ \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 + (-1.333333) \times 3 & -15 + (-1.333333) \times 1 \end{vmatrix} \] \[ = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -16.333333 \end{vmatrix} = -48.999999 \]

  

این مسئله زمانی اهمیت دارد که محاسبه دقیق مد نظر بوده و امکان انجام عملیات حسابی روی اعداد گویا وجود نداشته باشد.

  

روش ساروس

  [برگرد بالا]

دترمینان ماتریس سه در سه با استفاده از بسط لاپلاس به این ترتیب محاسبه می‌شود:

  

\[ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \] \[ = (-1)^{1+1}a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \] \[ = a_{11} (a_{22} a_{33}-a_{23}a_{32} ) - a_{12} (a_{21} a_{33}-a_{23}a_{31} ) + a_{13} (a_{21} a_{32}-a_{22}a_{31} ) \] \[ = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31} \]

  

این عملیات را می‌توان با کمک گرفتن از یک تصویر ذهنی به ترتیب زیر انجام داد:

  

روش ساروس برای محاسبه دترمینان ماتریس سه در سه

  

زمانی که در یک برنامه نیاز به محاسبه دترمینان ماتریس 3 در 3 باشد، پیاده‌سازی کد با این روش به صرفه‌تر از پیاده‌سازی با روش‌های بحث شده قبلی است.

تذکر: روش ساروس صرفا برای محاسبه دترمینان ماتریس‌های سه در سه بوده و در سایر ابعاد قابل استفاده نیست.


این نوشته از وبلاگ برنامه‌نویسی و طراحی الگوریتم به الگوریتمستان منتقل شده است.

تا کنون ۲۴۵ امتیاز ثبت شده
نوشته لایک نداشت؟
 
به اشتراک گذاری نوشته

algs.ir/sp4tolh

اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram


نام: *  
پست الکترونیک (محرمانه):
پیام: *  
• محمد
۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ساعت ۱۸:۰۶

سلام

برنامه ها رو از کجا دانلود کنیم.

• hamed
۱ اسفند ۱۳۸۵، ساعت ۱۳:۱۶

salam

mishe in do ravesh ro ba kode java ham erae bedid

mer30

مسعود اقدسی‌فام
۱ اسفند ۱۳۸۵، ساعت ۱۴:۰۸

حامد جان

من با زبان جاوا زیاد آشنایی ندارم.

• elham
۱۲ فروردین ۱۳۸۶، ساعت ۰۹:۵۱

salam mishe raveshhaye sarie hale determinan ro ham begin

mamnoon

• elham
۱۲ فروردین ۱۳۸۶، ساعت ۰۹:۵۷

ozr baz mozahem shodam ye soale dige ba dast ta determinane chand dar chando mishe hesab kard

مسعود اقدسی‌فام
۱۳ فروردین ۱۳۸۶، ساعت ۰۲:۰۰

الهام خانم

سریعترین روش همون روش گاوس - جردنه که تو دبیرستان هم خوندیم. برنامه مربوط به این روش تو سایت موجوده. بصورت دستی هم بیشتر از مرتبه 4 نمی شه. حداکثر 5. البته ممکنه کسی حوصله زیاد داشته باشه و یا ماتریس طوری درایه هاش چینش شده باشن که بشه مراتب بالاتر رو هم محاسبه کرد. اما به طور متوسط اصلا روش دستی برای مراتب بالا صرف نمی کنه!!

• محمد
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ساعت ۱۲:۲۷

با عرض سلام!

لطفا در صورت امکان شبه کدی از الگوریتم گاوس که در ترتیب زمانی (n^3) قرار دارد برای من بفرستید.

• مصطفي مختاري
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ساعت ۰۵:۵۴

سلام به همگي

بنده برنامه محاسبه معادله 6 مجهولي رو به روش حذفي گوس نوشته ام

فكر كنم با ضرب درايه هاي قطر اصلي بشه كه وقتي ماتريس بالا مثلثي شده

دترمينان رو حساب كرد

ميشه برنامه رو با استفاده از تعريف new براي n تايي هم ارتقا داد

• sahar
۴ خرداد ۱۳۸۶، ساعت ۱۷:۳۱

salam va khaste nabashin

mishe tozihe barnameharo be mailam befrestin?

ba tashkor

• زهرا
۱۴ خرداد ۱۳۸۶، ساعت ۱۹:۲۱

با سلام .

ممکنه لطف بفرمایید توضیح بدهید  اینکه " چطوری در  روش گاوس - جردن  می شه با استفاده از حلقه

داریه های زیر قطر اصلی رو صفر کرد . ؟ ؟ ؟ الگوریتم که در برنامه باید نوشت رو برای من بیان کنید .

اگر ممکن هست به ایمیل من ارسال نمایید .

• meisam
۷ مرداد ۱۳۸۶، ساعت ۱۰:۲۰

chand sal yek bar be in site sar mizanid masolane site. ha

مسعود اقدسی‌فام
۷ مرداد ۱۳۸۶، ساعت ۱۲:۱۲

من هر روز سر می زنم عزیزم

• متین
۲۴ آبان ۱۳۸۶، ساعت ۱۸:۱۹

برنامه به زبان پاسکال که یک ماتریس 10*10 را از ورودی بخواند و دترمینال آنرا محاسله ودر خروجی چاپ کند.

• toktam
۲۴ آذر ۱۳۸۶، ساعت ۱۴:۴۲

ba salam

mikhastam bedoonam aya algorithmi voojood dare ta beshe ye dastgahe n moadele n majhool ro hal kard?

in projeye akhare termame agar mishe ye kam rahnamayem bokonid.

merci.bye.

• علی
۶ دی ۱۳۸۶، ساعت ۱۷:۳۶

سلام

شما که زحمت کشیدید. کار را کامل انجام می دادید وسورس انو هم می گذلشتید .

میشه سورس اونو اگه دارید برای من بفرستید.

با تشکر

• علی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷، ساعت ۰۹:۲۹

لطفا لیستی از مسائل حل نشدنی و سخت کامپیوتر یا الگوریتم ها را در سایت بگذارید

• زهرا
۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ساعت ۱۵:۴۸

سلام

واقعا خسته نباشید .سایت خیلی جالبیه!!!!!

• رقیه نادری
۱۲ دی ۱۳۸۷، ساعت ۰۹:۳۵

سلام.

ممنونم برای مطالب مفیدتون.

باید بگم سایتتون فوق العاده هستش.

انشاالله که موفق باشین.

مسعود اقدسی‌فام
۱۳ دی ۱۳۸۷، ساعت ۰۰:۲۰

خیلی ممنون رقیه خانم. لطف دارید.

• لیلا
۵ اسفند ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۴۳

سلام

اگه زحمتی نیست روش محاسبه دترینان ماتریس واندرموند رو شرح بدین . فورا .

مرسی

• mansure
۱۰ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۲۳:۱۲

man barnameye tabdile ebarat pasvand be mianvand ba parantez ra mikhaham va diger inke aya kasi ba mathe matica ashnaee dare?

• زینا
۱۳ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۸:۵۴

سلام من دنبال الگوریتم روش حذفی گاوس (به هر زبانی) هستم سعی کردم اما مطمئن نیستم لطفا کمکم کنید

• mohammad reza
۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۰۰:۳۸

ba salam va tashakkor az site khubetun.vaghean khasteh nabashid.

man ba yek 8 moadeleh va 8 majhul ke gheyre khatti ham hast movajeh shodam. va shadidan moddati hast keh sar dar gom hastam.

man aslan barnameh nevisi balad nistam va kheili ajaleh daram.maple nemituneh in dastgah ro hal koneh.

momkeneh mano komak knid?.

ba tashakor

• محدثه
۲۶ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۲۰

سلام.

اگه میشه کد محاسبه دترمینان در سی شارپ رو واسم بفرستید.

مچکرم.

• علی
۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۴:۱۵

با سلام آیا روشی برای محاسبه دترمینان غیر مربعی وجود دارد

مسعود اقدسی‌فام
۲۹ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۲۰:۰۲

سلام علی جان

اگه تعریفی برای دترمینان ماتریس غیرمربعی سراغ دارید، اون تعریف حتما شامل روش محاسبه هم خواهد شد.

• علی
۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۰۹

مسعود جان متشکرم از جوابت

از کلامت متوجه شدم که تعریفی برا ی دترمینان غیر مربعی نیست در کتاب جبر خطی هم این مطلب را تاکید کرده بود ولی دیروز بر روی سایتی به این آدرس سی دی چنین محاسبه ای را عرضه کرده سوال اینجاست که آیا این یک کلاه برداری است یا واقعی چونکه تا حالا که من جستجو کردم هیچ جا چنین مطلبی نیافتم حتی سایتهای ریاضی

• علی
۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۱۴

مسعود جان بر اساس سیستم تعریفی شما آدرس سایت را نمی شود فرستاد می توان در یاهو کلمه دترمینان را جستجو کرد و موضوع در سایت فروشگاه بزرگ ایرانیان است تحت عنوان پرژه دانشجویی محاسبه دترمینان ماتریس

با تشکر

مسعود اقدسی‌فام
۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۲۷

علی جان سلام

بله، من تا به حال تعریفی نشنیدم. اما فقط منظورم این نبود. به هر حال ممکنه کسی تعریفی از دترمینان ماتریس غیر مربعی بده. و همین تعریفش شامل محاسبه اون می شه. حالا بحث اینجاست که چقدر تعریف ایشون با خواص دترمینان ماتریسهای مربعی سازگاره و از قوانین اون تبعیت می کنه؟

یه نفر ممکنه اسم دترمینان حاصلضرب ماتریس غیرمربعی در ترانهاده خودش رو بذاره دترمینان ماتریس غیرمربعی. اما آیا این تعریف همه خواص دترمینانهای مربعی رو داره؟ این مساله جای بحث داره.

اگر خبر دیگه ای در این مورد به دستم رسید حتما در جریان قرار می دم شما رو.

از توجهتون بسیار ممنونم.

• خوشقدم
۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۱۲:۴۵

در مورد ضرب وجمع ماتریسهای اسپارس هم به شیوه ی  طراحی الگوریتم هم توضیح دهید

• زهره فاضلی
۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۱۱

ببخشید دوباره مزاحم شدم یه سوال دیگه ام داشتم:

برنامه ای بنویسید که ترانهاده ی یک ماتریس را حساب کند.

ممنونم

• hedieh
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ساعت ۲۱:۳۳

rastesh man terme 2 bargham! khodetoon midoonid bara hale madar bayad determinan balad bashi! khola3 ma ham yademoon rafte bood!

alan besyar azatoon mamnoonam!

050505

• سفدر
۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ساعت ۲۰:۰۳

خیلی ممنون دوست من. عالی بود . به خصوص روش تحول.

• محسن
۴ خرداد ۱۳۹۰، ساعت ۲۳:۱۶

درود بر شما

سپاس از مطالب مفیدی که در سایت قرار می دهید.

اگر ممکن است الگوریتم حل دستگاه های چند معادله و چند مجهولی را بگذارید.

• هادی
۲۸ آبان ۱۳۹۰، ساعت ۱۵:۲۷

از مطلب خوب شما استفاده کردم ممنون

موفق باشید

• ساسان
۲۸ آذر ۱۳۹۰، ساعت ۱۲:۴۰

با سلام وتشكر از مطالب مفيدتان .لطفا كمي هم از برنامه نويسي

بااستفاده از توابع بازگشتي مطلب و مثال بگذاريد.ممنون!

• میترا
۱۹ دی ۱۳۹۰، ساعت ۱۶:۳۳

با تشکر,بسیار مفید بود,موفق باشید06

• فرهاد
۴ بهمن ۱۳۹۰، ساعت ۱۰:۴۳

ممنون بسیار مفید بود

• بهنام
۷ بهمن ۱۳۹۰، ساعت ۰۹:۵۸

سلام

دستت درد نکنه این مطلب خیلی به کارم اومد

موفق باشی 03

• سامان
۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ساعت ۰۳:۴۰

ممنون

• مهرداد
۱۶ بهمن ۱۳۹۰، ساعت ۰۹:۲۶

سلام

مطالب مفید بودند،ممنون. اگه میتونید نحوه ذخیره سازی و عملیات معکوس گیری از ماتریسهای با درایه های اعداد مختلط رو هم توضیح بدید.

(ترجیحا در "C")

• arash
۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۲۰

سلام

می خواستم دستوراضافه کردن دو ماتری به هم در مطلب رو بدونم

مثلا 2 فایل txt به صورت ماتریسی بشت سر هم به هم اضافه شوند.جمع نشند ها.

برای مثال

m*n   و    p*n   بشوند p+m*n  

اول ماتریس m*n بعد پشت سرش ماتریسp*n  

mamnoon

• samira
۲۵ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۲۰

ali bod kheyli estefade kardam

• سمانه
۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۲:۵۱

یک روش ساده تر هم وجود داره که اینجا ذکر نشده.

نمیدونم چرا؟

اما منم جزئیاتشو فراموش کردم و اومدم پیداش کنم که متاسفانه نبود.

۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۲:۵۷
• مسعود اقدسی‌فام

اگه پیدا کردید بگید تا من هم آشتا بشم. 01

البته روش ساروس هم وجود داره که مختص ماتریس‌های سه در سه هستش.

• abd
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۵۳

آیا روشی برای محاسبه ی دترمینان ماتریس چهار در چهار وجود داره؟

با تشکر

• سمانه
۸ اسفند ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۱۴

سلام لطفا روش ریاضی حل معکوس ماتریس مربعی را هم بگذارید.

از طرف دانشجوی عاجز ترم اول ارشد برق

• مسعود
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۲۰

سلام

خسته نباشید

میشه به این سوال من جواب بدید؟

الگوریتمی بنویسید که شعاع و مرکز دایره را بگیرد ان را در سیستم رستری رم کند

اگر کمکم کنید یه دنیا ممنونتون میشم

باتشکر

• مهناز
۵ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۰۸

سلام

ممکنه راهنمای کنید که اگر بخواهیم یک ماتریس تبدیل خطی طراحی کنیم که با داشتن مقسوم و مقسوم علیه باقیماندهو خارج قسمت تقسیم به پیمانه 2 را تولید کند ، چه باید کرد؟

ممنونم

• سجاد
۲۳ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۰

با سلام

برنامه ای در محیط سی بنویسید که یک ماترس 2*2 را از ورودی گرفته و مقادیر ویژه آن را محاسبه کند.

فقط خیلی عجله دارم ممنون میشم راهنماییم کنی دوست عزیز

• مصطفی
۲۹ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۴

سلام

میخاستم بدونم روش ساروس برای ماتریسn*nوجود داره میشه برام ایمیل کنیی البته اگه وجود داره

ممنون

• رضا آدم پیرا
۶ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۱۹:۴۹

سلام

میخاستم بدونم روش حل ماتریس سه قطری بلوکی به روش توماس رو دارید ؟

اگر مقدوره براتون بهمراه کدc++  برام میل کنید.

ممنون

• سجاد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۵۹

12 مرسی خوب بود

• صابر
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۱۹:۱۹

آقا دمت گرم شارژ شدیم12

• الهه
۱۶ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۱۸:۱۹

مرسی دوست عزیز خیلی مفید بود

• بابابرقی
۱۵ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۴:۱۲

سلام ممنون خوب بودpdfروهم میذاشتین ازخوب هم بهتر میشد درضمن اکثربچه های برق مشکل دترمینان رودارن قابل توجه بعضیا،بازم ممنون

• saleh
۳۰ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۰۴

Hey there  . Thank you so much.

• اسماعیل
۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۰۹

باسلام وتشکر از زحمات شما

درروش تحویل - درایۀ سطردوم ،ستون اول ازدترمینان واقع دردرایۀ سطر دوم ، ستون دوم دترمینان ماتریس(1-n-1) * (n) (که باc22 نمایش داده شده) بایستی a31 نوشته شود که a21 درج گردیده است .

۲۰ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۰:۴۹
• مسعود اقدسی‌فام

سلام

ممنون از تذکرتون. اصلاح شد.

• محمد
۱۱ دی ۱۳۹۳، ساعت ۲۳:۳۷

ها 10

• هومن
۱ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۳

سلام. روز خوبی داشته باشید.

مطلب شما خیلی خوب بود. به منم کمک کرد.

بسیار ممنون.

موفق باشید.

• حامد
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۰۴

بابت مطالبتون خیلی ممنون. یه مطلبی بود باور کنید چند ساعت درگیرش بودم که خیلی کمکم کردیدو جوابشو پیدا کردم. خیلی ممنون20

• حدیث
۱۴ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۵۷

سلام.خیلی مفید بود. ممنون06

• shadi
۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۵۹

Salam mamnun az matalebe mofideton man ye soale esbati daram nemidonam koja donbalesh begardam kasi mitone ino esbat kone??!!chera  taranahadeh ye (A.B)mishe  taranahadeh(B.A)???khaheshan age mitonin esbatesh konin be Emailam  befrestin koliii mamnunam💜💜💜

• shadi
۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۰۰

Salam mamnun az matalebe mofideton man ye soale esbati daram nemidonam koja donbalesh begardam kasi mitone ino esbat kone??!!chera  taranahadeh ye (A.B)mishe  taranahadeh(B.A)???khaheshan age mitonin esbatesh konin be Emailam  befrestin koliii mamnunam💜💜💜

• احسان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۹

سلام

خسته نباشید

میشه ماتریسی با درایه های غیر اول نوشت ؟

چنین ماتریسی چ ارزشی دارد؟

۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۰
• مسعود اقدسی‌فام

سلام

اگه منظورتون از اول همون تعریف نداشتن مقسوم‌علیه غیر از یک باشه، می‌شه چنین ماتریسی رو ساخت. اما از کاربردش اطلاعی ندارم.

• مریم
۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۷

ممنونم,بسیار عالی

• مهدي
۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۳

سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم در روش ساروس علت علامت منفي چيست؟ممنون

۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۲
• مسعود اقدسی‌فام

سلام

روش ساروس حالت خاصی از هر سه الگوریتم قبلی‌ه و چیز جدیدی نداره. اگر هر کدوم از رابطه‌های قبلی رو برای ماتریس سه در سه به دست بیارید به همین رابطه می‌رسید.

• کمال
۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۳۳

سلام میخواستم بدون د ترمینال ماتریس  سه در سه به بالاتر را میتوان به روش ساروس حل کرد یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟

با تشکر0101

۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۶
• مسعود اقدسی‌فام

سلام

خیر. روش ساروس مختص ماتریس‌های سه در سه هست.

• خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۳

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ14141414141414141414141414141414141414141414141414

• زهرا
۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۱

ممنون از مطالب مفیدتون

میخواستم بدونم دلیل اینکه نمیشه از روش ساروس برای بقیه ماتریس ها استفاده کرد چیه؟

ممنون میشم پاسخ بدید

۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۸
• مسعود اقدسی‌فام

سپاسگزارم.

اگر دترمینان ماتریس چهار در چهار رو با استفاده از فرمول‌ها محاسبه کنید متوجه می‌شید که رابطه‌ی بین عناصر در محاسبه‌ی دترمینان این ماتریس مثل ماتریس سه در سه با ارتباط قطرها قابل بیان نیست.

روش ساروس صرفا مثل یک نکته‌ی تستی می‌مونه که محاسبات رو سریع‌تر می‌کنه و هیچ ارتباط مشخصی با تعریف دترمینان نداره که بشه اون رو برای ماتریس‌ها با ابعاد بالاتر هم توسعه داد. حتی برای ماتریس دو در دو هم صادق نیست.

• زهرا
۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۱

ممنون از پاسختون

ولی میخواستم بدونم دلیل قابل اثبات و محکمتری برای این موضوع وجود داره یا نه؟

۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۰
• مسعود اقدسی‌فام

روش ساروس تعریف دترمینان نیست. مبنای کار ما تعریف لاپلاس هست. بنابراین هر چیزی که با تعریف لاپلاس سازگاری نداشته باشه کنار گذاشته می‌شه.

در مورد روش ساروس فقط در مورد ابعاد سه در سه یکی هستن و در مورد سایر ابعاد می‌شه مثال نقض آورد و البته با استفاده از روش‌های ریاضی هم می‌شه ثابت کرد که رابطه‌ی ابعاد چهار و بالاتر به صورت قطری نیست. ولی در کل نیازی به چنین اثباتی نداریم. آوردن مثال نقض برای رد این نظریه کافی هست.

• ooooo
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۴

141414141414141414

• رضا
۵ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۲۴

با تشکر از توضیحات خوبتون، ولی اگر کنار توضیحاتون بجای زبان برنامه نویسی از زبان نوشتاری معمولی استفاده میکردین و با مثال نمایش میدادین بهتر درک میشد

اگر فایل pdf رو هم میزاشتین که دیگه عالی میشد.

لطفاً روش محاسبه دترمینان ماتریس ۵*۵ و بالاتر رو هم آموزش بدین

۵ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۳
• مسعود اقدسی‌فام

خیلی ممنون. اما اینجا بحثی از برنامه‌نویسی محاسبه‌ی دترمینان نیست و صرفا ملاحضات برنامه‌نویسی به عنوان توضیح در کنار روش محاسبه اومده.

محاسبه‌ی دترمینان ۴*۴ و ۵*۵ و مراتب بالاتر به یک ترتیب بر اساس همین روابط بالا هست. تنها در مورد دترمینان ماتریس ۳*۳ روش ساروس هم وجود داره که البته اون هم مبتنی بر تعریف اصلی دترمینان هست.

• عباس
۲۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۲

با سلام

ممنون از مطالب بسیار خوب شما استفاده کردم

موفق و پیروز باشید

• MR
۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۰

سلام خدا قوت از مطلب خوبتون بسیار استفاده کردم. خیلی ممنون

• kelideservat
۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۲

مطلب مفیدی بود !

سپاس از سایت خوب تان !

• جایینو
۲۷ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۲

از سایت خوب تان ممنوم ! جالب بود !

•  اصغر
۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۶

خیلی خوب بود یادم رفته بود04

• ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی
۲۴ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۱

چقدر راحت بود با روشی که گفتین . خیلی خوب بود

• محمدمهدی نصیری
۱۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۴۴

با سلام

مرسی از روش تحویل

البته نا گفته نماند یه اشتباه لپی داره (اونجا که نوشته "یا به عبارت دیگر" جلوی cij

cij=      a11              a1(j+1)      به جای ai(j+1) قرار بدهید a1(j+1))

a(i+1)1   a(i+1)(j+1)    

با این روش تحویل برنامه محاسبه دترمینان به خوبی قابل نوشتن شد(شاید با بقیه هم بشه ولی فک کنم این کدش راحت تره(به نظرم سراغ بسط لاپلاس برا کدزنیش نرید))

برای ماتریس مربعی n*n

ورودی n و درایه ها

برنامه رو قبول نکرد وگرنه میذاشتم

• محمدمهدی نصیری
۱۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۴۷

یعنی ارسال نشد وگرنه برا ماتریس 4*4 هم جواب گرفتم

• ایمان سروی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۳۴

سلام من تونستم روش برای حل دترمینان ماتریس مشابه ساروس برای تمام ماتریس های N*N ابدا کنم که از تعمیم روش بسط لاپلاس ایجاد شده با این تفاوت که محاسبات تکرای بسط لاپلاس رو ندارد و از نظر ریاضی می شه اثبات کرد کمترین محاسبات ممکن رو داره همچنین با استفاده از این متد در ادامه با استفاده از حذف محاسبات تکراری از روش کرامر دستگاه معادلات خطی رو با کمترین محاسبات حل کنم می خوام از این روش ، درآمد مالی داشته باشم می تونید به من کمک کنید.

اراتمند شما

ایمان سروی

• محمد حنیف
۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۵:۳۴

خیلی ممنون از معلومات شما