هو النّور
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ

فارسی / English