الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

کتاب یادگیری ماشین

کتاب Hands-On Machine Learning
مرجع یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با زبان پایتون
کتاب مقدمه‌ای بر یادگیری آماری
مرجع مناسب مباحث تحلیل داده و یادگیری ماشین با زبان پایتون