کتاب یادگیری ماشین

نوشته‌ها با موضوع کتاب یادگیری ماشین
جستجو:  
کتاب Understanding Deep Learning
کتابی در مورد یادگیری عمیق با پایتون
کتاب Hands-On Machine Learning
مرجع یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با زبان پایتون