الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

کتاب مسابقات برنامه‌نویسی

کتاب تفکر الگوریتمی
کتاب مناسب برای شروع یادگیری برنامه‌نویسی با رویکرد الگوریتمی و حل مسئله
کتاب Competetive Programming
کتابی برای مسابقات برنامه‌نویسی و الگوریتمی
کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
به همراه فایل‌های چندرسانه‌ای کلاس درس نویسنده