الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

معرفی وب‌سایت

ابزار CodinGame
وب‌سایتی برای تمرین برنامه‌نویسی و حل مسئله با پیاده‌سازی عامل بازی
ابزار VJudge
معرفی وب‌سایت Virtual Judge برای برگزاری مجازی مسابقه برنامه‌نویسی به سبک مسابقات ACM-ICPC