یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

مسئله‌های الگوریتمی

مسئله Column Addition
بررسی مسئله Column Addition، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2017 سایت تهران
مسئله Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
مسئله‌ The Trip
متن فارسی مسئله‌ The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
مسئله Encrypted SMS
متن فارسی مسئله Encrypted SMS از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2007 منطقه‌ای سایت تهران
مسئله What Base Is This
متن فارسی مسئله شماره 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
مسئله انتخابات
بررسی مسئله انتخابات، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2016 سایت تهران
نکته‌ای از مسأله LC-Display
نکته‌ای در باب روش ذخیره کردن ورودی یک مسأله
مسئله‌ تاریخچه جدول
بررسی مسئله تاریخچه جدول (Grid History)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
مباحث کاربردی در مسابقات برنامه‌نویسی
عناوین بخشی از مباحث پرکاربرد در سوالات مسابقات برنامه‌نویسی
مسئله حداکثر مجموع
بررسی مسئله حداکثر مجموع، از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
مسئله چراغ راهنمایی
بررسی سوال مسابقات برنامه‌نویسی Turn for MEGA و راه حل آن
مسئله مربی ناامید
بررسی مسئله مربی ناامید، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM
مسئله کاشیکاری
بحث در مورد مسئله کاشیکاری یا فرش کردن زمین با موزاییک به روش تقسیم و حل
مسئله آتش‌سوزی در برره
بررسی مسئله آتش در برره، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2017 سایت تهران
مستندات دوره آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه استنفورد
مستندات دوره Introduction to Programming Contests دانشگاه استنفورد با موضوع ریاضیات، ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌های مورد نیاز برای شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی
مسئله 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
مسئله Gholam's Simple Game
متن فارسی مسئله Gholam's Simple Game از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2010‌ منطقه‌ای سایت تهران
سوال Free Ticket
راهنمای حل سوال Free ticket، از سوالات المپیاد ملی کامپیوتر هندوستان
مسئله اعداد اردوش
بررسی مسئله اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
مسئله بشکه‌های آب
بررسی مسئله بشکه‌های آب (Water Barrels)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
مسئله آسانسورها
بررسی مسئله آسانسورها (Elevators)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM
مسئله دوستان خوب
بررسی مسئله دوستان خوب، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM
معمای هشت وزیر
بررسی معمای هشت وزیر (n وزیر یا چند وزیر) و یک الگوریتم عقبگرد برای حل مسئله
مسئله Simple Addition
بررسی مسئله Simple Addition از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برج هانوی
بررسی مسئله برج هانوی و روش‌های حل بازگشتی و غیربازگشتی آن به همراه کد به زبان ++C