الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

محاسبات ریاضی

✤    الگوریتم‌های ریشه‌یابی
           #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #پایتون 
معرفی روش‌های عددی ریشه‌یابی تنصیف، نیوتون، نابجایی، وتری و نقطه ثابت با کد به زبان برنامه‌نویسی پایتون
✤    سینوس و کسینوس را قورت بده
           #محاسبات ریاضی 
محاسبه سریع سینوس و کسینوس زوایای مشهور به روش جدول الگودار
✤    محاسبه فاکتوریل اعداد بزرگ
           #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های بازگشتی 
چطور شاخ غول فاکتوریل را بشکنیم
✤    محاسبه ضرایب دوجمله‌ای
           #محاسبات ریاضی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی روش‌های مختلف محاسبه ضرایب دوجمله‌ای نیوتن یا ترکیب دو عدد با قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    محاسبه دترمینان ماتریس
           #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس 
بررسی روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس، برای محاسبه دترمینان ماتریس مربعی و پیچیدگی زمانی آنها
✤    الگوریتم ضرب استراسن
           #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس 
آشنایی با الگوریتم استراسن برای محاسبه‌ حاصلضرب ماتریس‌ها
✤    ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها
           #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های حریصانه #ماتریس 
بحث در مورد ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و روش پیاده‌سازی الگوریتم پرانتزبندی بهینه آن با روش تقسیم و حل و روش برنامه‌نویسی پویا