یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

ماتریس

مسئله حداکثر مجموع
بررسی مسئله حداکثر مجموع، از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
الگوریتم ضرب استراسن
آشنایی با الگوریتم استراسن برای محاسبه‌ حاصلضرب ماتریس‌ها
محاسبه دترمینان ماتریس
بررسی روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس، برای محاسبه دترمینان ماتریس مربعی و پیچیدگی زمانی آنها
ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها
بحث در مورد ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و روش پیاده‌سازی الگوریتم پرانتزبندی بهینه آن با روش تقسیم و حل و روش برنامه‌نویسی پویا