الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

صف

الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)
پیمایش گراف و یافتن کوتاهترین مسیر در کراف‌های بی‌وزن
صف اولویت‌دار
آشنایی با صف اولویتی (Priority Queue)، کاربردها و نحوه پیاده‌سازی آن