الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

ساختمان داده

صف اولویت‌دار
آشنایی با صف اولویتی (Priority Queue)، کاربردها و نحوه پیاده‌سازی آن
لیست پیوندی
مفهوم و پیاده‌سازی با زبان برنامه‌نویسی ++C
درخت جستجوی دودویی
کاربردهای BST و عملیات جستجو و درج و حذف گره
درخت Heap
آشنایی با درخت هیپ و بررسی روش ساخت، درج گره و حذف گره