الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

الگوریتم حریصانه

الگوریتم آنلاین
تلاش برای انتخاب بهتر در عدم قطعیت
الگوریتم دایجسترا
الگوریتمی برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ
الگوریتم مرتب‌سازی درجی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
مسئله اعداد اردوش
بررسی مسئله اعداد اردوش یا فاصله همکاری اردوش
الگوریتم‌های حریصانه
آشنایی با روش حریصانه و کاربردهای آن مانند مسئله خرد کردن پول