الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

✤    الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی ادغامی با قطعه کدهایی به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی سریع
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی سریع، همراه با قطعه کدهای نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    محاسبه ضرایب دوجمله‌ای
           #محاسبات ریاضی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی روش‌های مختلف محاسبه ضرایب دوجمله‌ای نیوتن یا ترکیب دو عدد با قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    محاسبه دترمینان ماتریس
           #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس 
بررسی روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس، برای محاسبه دترمینان ماتریس مربعی و پیچیدگی زمانی آنها
✤    برج هانوی
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی مسئله برج هانوی و روش‌های حل بازگشتی و غیربازگشتی آن به همراه کد به زبان ++C
✤    مسئله کاشیکاری
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بحث در مورد مسئله کاشیکاری یا فرش کردن زمین با موزاییک به روش تقسیم و حل
✤    درخت جستجوی دودویی
           #ساختمان داده #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #درخت دودویی 
آشنایی با درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree) و عملیات جستجو و درج و حذف گره
✤    الگوریتم ضرب استراسن
           #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس 
آشنایی با الگوریتم استراسن برای محاسبه‌ حاصلضرب ماتریس‌ها
✤    ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها
           #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های حریصانه #ماتریس 
بحث در مورد ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و روش پیاده‌سازی الگوریتم پرانتزبندی بهینه آن با روش تقسیم و حل و روش برنامه‌نویسی پویا
✤    الگوریتم‌های تقسیم و حل
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با تکنیک الگوریتم‌های Divide and Conquer (تقسیم و حل / تقسیم و غلبه) و کاربردهای آن در مرتب‌سازی، جستجو و حل مسائل الگوریتمی دیگر