الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

درخت دودویی

درخت Heap
آشنایی با درخت هیپ و بررسی روش ساخت، درج گره و حذف گره
درخت جستجوی دودویی
کاربردهای BST و عملیات جستجو و درج و حذف گره