درخت دودویی

✤    پیمایش درخت دودویی
           #ساختمان داده #الگوریتم‌های بازگشتی #پیمایش گراف #درخت دودویی #سی‌پلاس‌پلاس 
بررسی روش‌های مختلف پیمایش درخت دودویی و پیاده‌سازی‌های بازگشتی و غیربازگشتی آنها به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    درخت جستجوی دودویی
           #ساختمان داده #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #درخت دودویی 
آشنایی با درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree) و عملیات جستجو و درج و حذف گره
✤    درخت Heap
           #ساختمان داده #درخت دودویی 
آشنایی با درخت Heap (هیپ، هرم یا کپه) به عنوان یکی از ساختمان های داده پرکاربرد و بررسی روش ساخت، درج گره و حذف گره و ارائه کد نمونه به زبان برنامه‌نویسی ++C