حلقه‌های تکرار در ++C

آشنایی با حلقه‌های تکرار و دستورات کنترلی مورد استفاده در آن
جستجو:  

یکی از ابزارهای پر استفاده و مهم هر زبان برنامه‌نویسی حلقه‌های تکرار هستند. وجود چنین ابزاری به برنامه‌نویس این امکان را می‌دهد که ساختارهای نیازمند به تکرار مجموعه دستورات (مانند جستجو، گزارش‌گیری، محاسبات، دریافت اطلاعات از کاربر یا فایل) را پیاده‌سازی کند.

هر زبانی عموما شامل چندین نوع حلقه تکرار است که هر کدام به نحوی به برنامه‌نویس در نوشتن کدهای مختصر و با مفهوم کمک می‌کنند. در این فرصت با انواع حلقه‌های تکرار در زبان برنامه‌نویسی ++C آشنا می‌شویم.

  

حلقه تکرار while

  [برگرد بالا]

این نوع حلقه ساده‌ترین نوع حلقه تکرار در این زبان برنامه‌نویسی است. فرم کلی حلقه while به این صورت است:

  

while(شرط اجرای حلقه){

  دستورات داخل حلقه

}

  

عبارت‌های داخل حلقه تا زمانی که شرط اجرای حلقه صحیح باشد اجرا خواهند شد. به عنوان مثال:

  

int n = 1;

while(n <= 10){

  cout << n << endl;

  n++;

}

  

در این قطعه کد، ابتدا متغیر n با عدد یک مقداردهی می‌شود. سپس شرط n ≤ 10 بررسی می‌شود که صحیح است. پس اجرای قطعه کد با دستورات داخل حلقه ادامه پیدا می‌کند. در این حلقه مقدار n چاپ شده و یک واحد به آن اضافه می‌شود. سپس کنترل برنامه به ابتدای حلقه باز می‌گردد. اگر شرط حلقه همچنان صحیح باشد، عبارت‌های داخل آن مجددا اجرا خواهند شد. در نتیجه قطعه کد فوق اعداد یک تا ده را به ترتیب در سطرهای جداگانه خروجی چاپ خواهد کرد.

تذکر: شرط اجرای حلقه قبل از ورود به آن نیز بررسی می‌شود. اگر این شرط از همان ابتدا نادرست باشد، دستورات داخل حلقه هیچ‌گاه اجرا نخواهند شد.

  

int n = 11;

while(n <= 10){

  cout << n << endl;

  n++;

}

  

این قطعه کد خروجی ندارد. چرا که شرط اجرای حلقه هنگام ورود به آن نیز نادرست است.

  

حلقه تکرار do-while

  [برگرد بالا]

فرم کلی این حلقه به صورت زیر است:

  

do{

  دستورات داخل حلقه

}while(شرط اجرای حلقه);

  

تنها تفاوت این حلقه با حلقه while در این است که شرط اجرای حلقه do-while در انتهای آن بررسی می‌شود. به عنوان مثال:

  

int n = 1;

do{

  cout << n << endl;

  n++;

}while(n <= 10);

  

در این قطعه کد نیز همانند قطعه کد قبلی اعداد یک تا ده در خروجی چاپ می‌شوند.

تفاوت این دو حلقه در قطعه کد زیر - که برای حلقه while هم نوشته شده بود - آشکار می‌شود:

  

int n = 11;

do{

  cout << n << endl;

  n++;

}while(n <= 10);

  

همانگونه که عنوان شد، در حلقه while شرط اجرای دستورات داخل حلقه در ابتدای آن بررسی می‌شود. اما در حلقه do-while این شرط در انتهای آن قرار دارد. در نتیجه دستورات داخل حلقه قبل از رسیدن به شرط حلقه یک بار اجرا می‌شوند. یعنی قطعه کد فوق عدد 11 را چاپ کرده و سپس با توجه به اینکه شرط n ≤ 10 نادرست است، کنترل برنامه به داخل حلقه باز نمی‌گردد.

به طور خلاصه می‌توان گفت: تفاوت حلقه do-while با حلقه while در این است که دستورات داخل حلقه do-while حداقل یک بار اجرا می‌شوند. بیشتر کاربردهای چنین حلقه‌ای هم به خاطر همین خاصیت آن است.

  

حلقه تکرار for

  [برگرد بالا]

ساده‌ترین نوع تعریف حلقه for به این ترتیب است:

  

for(نمو ; شرط اجرای حلقه ; مقداردهی اولیه){

  دستورات داخل حلقه

}

  

به مثال زیر توجه کنید:

  

int n;

for(n = 1 ; n <= 10 ; n++){

  cout << n << endl;

}

  

این حلقه نیز اعداد یک تا ده را در خروجی چاپ می‌کند. اما چگونه؟

با اجرای خط اول، متغیر n تعریف می‌شود. سپس بخش «مقداردهی اولیه» اجرا شده و مقدار n برابر عدد یک می‌شود. پس از آن «شرط اجرای حلقه» بررسی می‌شود. این شرط همانند شروط حلقه‌های قبلی عمل کرده و در صورت نادرست بودن کنترل برنامه از حلقه خارج می‌شود. اما اگر شرط صحیح باشد کنترل برنامه وارد حلقه شده و دستورات داخل آن اجرا می‌شوند. در اجرای بعدی بخش «مقداردهی اولیه» اجرا نمی‌شود. اما قبل از بررسی «شرط اجرای حلقه»، عملیات بخش «نمو» اجرا می‌شوند. همانگونه که شرح داده شد، این عملیات در اجرای اول و زمان ورود به حلقه اجرا نمی‌شوند. پس از نمو، شرط اجرای حلقه بررسی شده و به همین ترتیب اجرای برنامه ادامه پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که لزومی ندارد نمو همواره افزایش یک واحدی باشد:

  

for(n = 1 ; n <= 10 ; n += 1)

for(n = 1 ; n <= 10 ; n += 2)

for(n = 10 ; n >= 1 ; n -= 1)

for(n = 10 ; n >= 1 ; n--)

for(n = 1 ; n <= 100 ; n *= 2)

for(n = 100 ; n >= 1 ; n /= 10)

  

تمامی این عبارت‌ها صحیح هستند.

چنین ساختاری در اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی وجود دارد. بزرگترین ویژگی این روش، کنترل شمارشی حلقه‌ها است. اکثر کاربردهای این حلقه به حالتی باز می‌گردد که قرار است مجموعه دستوراتی به تعداد معینی انجام شوند. به عنوان مثال تابع زیر مجموع عناصر یک آرایه از اعداد صحیح را محاسبه می‌کند:

  

int sum(int arr[], int size){

  int i, sum = 0;

  for(i = 0 ; i < size ; i++){

    sum += arr[i];

  }

  return sum;

}

  

همانطور که می‌دانید، اندیس آرایه‌ها در زبان ++C از صفر شروع می‌شوند. پس اگر تعداد عناصر آن size باشد، اندیس‌ها از صفر تا size - 1 خواهند بود. حلقه for فوق نیز با شروع از عدد صفر و افزایش یک واحد در هر اجرا، مجموع عناصر اندیس‌های صفر تا size - 1 را محاسبه می‌کند.

نکته: تعریف ارائه شده برای حلقه for می‌تواند با استفاده از حلقه while به صورت زیر شبیه‌سازی شود:

  

مقداردهی اولیه

while(شرط اجرای حلقه){

  دستورات داخل حلقه

  نمو

}

  

این شبیه‌سازی دو حسن دارد. اول اینکه عملکرد حلقه for و ترتیب اجرای بخش‌های سه‌گانه آن بهتر مشخص می‌شود. و دوم، ما را متوجه نکته مهمی می‌کند: لزومی ندارد بخش‌های سه‌گانه حلقه for از عبارت‌های محاسباتی تشکیل شده باشند. هر کدام از بخش‌های مقداردهی اولیه و نمو می‌توانند شامل هر دستور متعارفی از این زبان باشند. شرط اجرای حلقه هم می‌تواند هرگونه شرطی (نه لزوما محاسباتی) باشد. در ضمن توجه داشته باشید که وارد کردن اطلاعات هر کدام از این بخش‌ها اختیاری است. به مثال ساده زیر توجه کنید:

  

int n = 0;

for(; n < 0 || n > 20 ;){

  cout << "Enter a number between 0 and 20: ";

  cin >> n;

}

  

چنین حلقه‌ای بدون مقداردهی اولیه و نمو است. در صورتی که کاربر عددی بیرون از بازه صفر و بیست وارد کند، شرط ادامه حلقه صحیح بوده و برنامه مجددا با چاپ پیامی منتظر ورود اطلاعات خواهد ماند. البته حلقه‌هایی نظیر این حلقه بیشتر با while یا do-while پیاده‌سازی می‌شوند.

نکته: حلقه for به صورت زیر نیز استفاده می‌شود:

  

for(int n = 1 ; n <= 10 ; n++){

  دستورات داخل حلقه

}

  

در این حالت متغیر n تنها در داخل بلوک حلقه تعریف شده و امکان استفاده از آن در ادامه کد وجود ندارد. به عبارت دیگر، قطعه کد فوق معادل با قطعه کد زیر نیست:

  

int n = 1;

while(n <= 10){

  دستورات داخل حلقه

  n++;

}

  

حلقه for محدوده‌ای (Ranged-Based)

  [برگرد بالا]

یکی از کاربردهای مهم حلقه for پیمایش مجموعه‌ای از داده‌ها (مثل آرایه یا vector) از ابتدا تا انتها به منظور انجام عملیات مختلف است:

  

int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

for(int i = 0 ; i < 10 ; i++){

  cout << array[i] << endl;

}

  

استاندارد c++11 شکل جدیدی از حلقه for برای چنین کاربردی پیشنهاد می‌دهد:

  

for(int x : array){

  cout << x << endl;

}

  

بر اساس این تعریف در هر تکرار یک عضو آرایه array در متغیر x قرار گرفته و دستورات داخل حلقه اجرا می‌شود. این ساختار برای هر نوع مجموعه‌ای از اشیاء که قابلیت تشخیص ابتدا و انتهای آن وجود داشته و عملگرهایی برای پیمایش آنها تعریف شده باشد (مثل آرایه، vector، list و ...) قابل استفاده است.

تذکر: زمانی که یک آرایه پارامتر ارسالی به تابع باشد، آدرس اولین خانه آرایه در تابع دریافت شده و امکان تشخیص طول تعریف شده اصلی وجود ندارد. بنابراین قطعه کد زیر اجرا نمی‌شود:

  

void func(int arr[]){

  for(int x : arr)

  {

    cout << x << endl;

  }

}

  

تذکر: زمانی که متغیر به صورت for(int x : array) تعریف می‌شود، در هر تکرار یک کپی از مقدار عنصر در x قرار می‌گیرد. در نتیجه تغییر x اثری در آرایه ندارد. به عنوان مثال، قطعه کد زیر تغییری در عناصر array ایجاد نمی‌کند:

  

for(int x : array){

  cin >> x;

}

  

در این حالت متغیر x باید به صورت متغیر مرجع تعریف شود:

  

for(int &x : array){

  cin >> x;

}

  

از قطعه کدی مانند for(const className &x : array) نیز زمانی استفاده می‌شود که هدف تغییر دادن عناصر مجموعه array نبوده، اما کپی هر شی از نوع className در متغیر x از لحاظ زمانی یا مصرف حافظه به صرف نیست. در چنین شرایطی استفاده از متغیر مرجع (برای اجتناب از کپی) با کلمه کلیدی const (برای جلوگیری از تغییر) توصیه می‌شود.

  

ماکروی for_each

  [برگرد بالا]

ماکروی for_each از مجموعه توابع کتابخانه استاندارد ++C است که تعریف آن در فایل سرآیند algorithm قرار دارد. این ماکرو نیز همانند حلقه for محدوده‌ای عمل می‌کند. با این تفاوت که امکان تعیین ابتدا و انتهای بازه مورد نظر وجود دارد:

  

void print(int n){

  cout << n << endl;

}

int main(){

  std::vector<int > arr = {1, 2, 3, 4, 5};

  for_each(arr.begin() + 1, arr.end() - 1, print);

}

  

خروجی این برنامه اعداد 2 تا 4 بوده و عملکرد ماکروی for_each معادل حلقه for زیر است:

  

for(std::vector<int>::iterator it = arr.begin() + 1 ; it != arr.end() - 1 ; it++){

   print(*it);

}

  

دستور break

  [برگرد بالا]

این دستور برای خروج از داخل حلقه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که کنترل برنامه در داخل حلقه به این دستور برسد، از آن حلقه خارج شده و به اولین خط بعد از دستورات حلقه منتقل می‌شود. مثال ساده‌ای از کاربرد این دستور را می‌توان در عملیات جستجوی خطی یافت.

تابع زیر در آرایه n عنصری arr (با عناصر متمایز) به دنبال خانه‌ای با محتوای x می‌گردد و شماره اندیس این خانه را به عنوان نتیجه باز می‌گرداند:

  

int search(int[] arr, int n, int x){

  int i, result = -1;

  for(i = 0 ; i < n ; i++){

    if(arr[i] == x){

      result = i;

    }

  }

  return result;

}

  

روش کار تابع ساده است: با استفاده از حلقه تکرار for اندیس‌های صفر تا n - 1 برای یافتن عنصر مورد نظر پیمایش می‌شوند. اگر چنین عنصری یافت شود شماره اندیس خانه مربوطه در result قرار می‌گیرد. اگر یافت نشود، مقدار result همان منفی یک باقی می‌ماند که در تعریف آن مقداردهی شده است. چنین عددی هرگز نمی‌تواند شماره اندیس یک خانه آرایه در زبان ++C باشد. بنابراین روش خوبی برای نشان دادن عدم موفقیت عملیات جستجو است.

این تابع جستجو از لحاظ الگوریتمی ایرادی ندارد. اما می‌توان در پیاده‌سازی آن کمی دقیق‌تر بود. فرض کنید n برابر صد هزار بوده و عدد x در خانه دوم آرایه قرار داشته باشد. پس در تکرار دوم حلقه، عنصر مورد نظر یافت می‌شود. اما کنترل برنامه تا پایان یافتن بررسی تمامی صد هزار عنصر در داخل حلقه خواهد ماند. این بررسی کاملا بیهوده بوده و موجب اتلاف وقت خواهد شد. این مشکل را می‌توان با دستور break حل کرد:

  

int search(int[] arr, int n, int x){

  int i, result = -1;

  for(i = 0 ; i < n ; i++){

    if(arr[i] == x){

      result = i;

      break;

    }

  }

  return result;

}

  

تفاوت این تابع با تابع قبلی تنها در دستور break است. با استفاده از این دستور، هرگاه شرط arr[i] == x صحیح باشد، پس از تخصیص مقدار i به result، دستور break اجرا می‌شود. اجرای این دستور موجب می‌شود که کنترل برنامه از حلقه خارج شده و به اولین خط بعد از آن منتقل شود. بنابراین اگر عنصر مورد نظر ما در خانه شماره دو قرار داشته باشد، دستورات داخل حلقه تنها سه بار (شماره‌ها از صفر شروع می‌شوند) تکرار می‌شوند.

  

دستور continue

  [برگرد بالا]

این دستور برای ادامه کار حلقه از تکرار بعدی آن استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که کنترل برنامه در داخل حلقه به دستور continue می‌رسد، از تمامی دستورات بعدی حلقه تا انتهای آن صرف نظر شده و به شروع تکرار بعدی حلقه می‌رسد. اگر حلقه مورد نظر حلقه while یا do-while باشد، شرط ادامه حلقه بررسی می‌شود؛ اما اگر حلقه for باشد، ابتدا بخش نمو اجرا شده و سپس شرط حلقه بررسی می‌شود. به مثال ساده زیر توجه کنید:

  

int i, s = 0, p = 1;

for(i = 1 ; i <= 10 ; i++){

  if(i % 2 == 0){

    continue;

  }

  s += i;

  p *= i;

}

  

در این حلقه اگر i عدد زوجی باشد، دستور continue اجرا شده و کنترل اجرای برنامه به ابتدای تکرار بعدی می‌رود. در نتیجه به مقدار i یک واحد افزوده شده و سپس شرط ادامه حلقه بررسی می‌شود.

همانطور که از تعریف این دستور پیدا است، کاربرد آن زمانی است که قصد داریم در شرایط خاصی قسمتی از دستورات انتهایی حلقه اجرا نشود.

  

حلقه‌هایی با شرط همواره صحیح

  [برگرد بالا]

تمام حلقه‌های تکرار برای ادامه کار خود شرطی را بررسی می‌کنند. این شرط می‌تواند یک عبارت مقایسه‌ای ساده، ترکیب عبارات محاسباتی یا هر ساختار دیگری باشد. اگر این شرط به گونه‌ای باشد که همیشه صحیح باشد، حلقه‌هایی با شرط همواره صحیح به وجود می‌آیند. در این حلقه‌ها شرط ادامه حلقه همواره صحیح است. پس در حالت عادی حلقه هرگز خاتمه پیدا نمی‌کند! چنین حلقه‌هایی اگر به درستی کنترل نشوند به یک حلقه بدون توقف تبدیل می‌شوند که در اصطلاح به آنها حلقه بی‌نهایت گفته می‌شود. حلقه‌های بی‌نهایت گاهی در اثر اشتباهات منطقی در پیاده‌سازی الگوریتم بروز می‌دهند و باعث شکست اجرای صحیج برنامه می‌شوند. اما اگر در داخل حلقه و در جای مناسب از دستور break استفاده شود، چنین حلقه‌هایی نیز پایان‌پذیر خواهند بود:

  

int n;

while(1){    // while(true)

  cout << "Enter a positive number:";

  cin >> n;

  if(n > 0){

    break;

  }

}

  

شرط اجرای این حلقه عدد یک است. در زبان ++C هر عدد غیر صفر (صحیح یا اعشاری) معنی درست و عدد صفر معنی نادرست می‌دهد. پس حلقه فوق یک حلقه با شرط صحیح است. در داخل حلقه از کاربر عدد مثبتی درخواست می‌شود. اگر کاربر صفر یا یک عدد منفی وارد کند شرط n > 0 صحیح نبوده و کنترل برنامه مجددا به ابتدای حلقه منتقل خواهد شد، تا عدد دیگری از کاربر دریافت کند. اما اگر شرط n > 0 صحیح باشد، دستور break اجرا شده و کنترل برنامه از حلقه خارج خواهد شد. یعنی تکرار حلقه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کاربر عدد مثبتی وارد نکرده است. به محض اینکه اولین عدد مثبت وارد شد، کنترل برنامه نیز از حلقه خارج می‌شود. البته در این مثال خاص می‌توان حلقه فوق را به صورت زیر نیز پیاده‌سازی کرد:

  

int n;

do{

  cout << "Enter a positive number:";

  cin >> n;

}while(n <= 0);

  

اگر برای حلقه for شرطی را قائل نشویم، به مفهوم شرط همواره درست است:

  

int n;

for (;;){

  cout << "Enter a positive number:";

  cin >> n;

  if(n > 0){

    break;

  }  

}

  

توجه: علامت‌های سمیکالن (;) همیشه باید نوشته شوند.

  

حلقه‌های تو در تو

  [برگرد بالا]

در زبان برنامه‌نویسی ++C امکان استفاده از حلقه‌های تکرار تو در تو نیز وجود دارد. قطعه کد زیر جدول ضرب اعداد 4 تا 9 را در خروجی چاپ می‌کند:

  

int i, j;

for(i = 4 ; i < 10 ; i++){

  for(j = 4 ; j < 10 ; j++){

    cout << i * j << " ";

  }

  cout << endl;

}

  

حلقه داخلی وظیفه چاپ اعداد هر سطر را دارد. پس از اتمام این حلقه، دستوری اجرا می‌شود که مکان‌نما را به ابتدای سطر بعدی می‌برد. پس در هر سطر یک ردیف از جدول ضرب چاپ می‌شود.

  

در پایان به دو نکته توجه داشته باشید:

1- در این ساختارها اگر مجموعه دستورات داخل حلقه تنها شامل یک دستور باشد، نیازی به استفاده از آکولاد برای مشخص کردن بلوک مجموعه دستورات داخل حلقه وجود ندارد.

2- عبارت‌های دستوری break ،while ،do ،for و continue جزو کلمات کلیدی زبان برنامه‌نویسی ++C هستند.


تا کنون ۷۴ امتیاز ثبت شده
نوشته لایک نداشت؟
 
به اشتراک گذاری نوشته

algs.ir/spzv935

اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram


نام: *  

پست الکترونیک (محرمانه):

پیام: *  

01 02 06 07 08 09 10 11 12 13 14

• مهدی عباسپور شاهمرسی
۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۰۰

سلام .

یاشاسین

همیشیه تای گوزل و رسا . . .

مسعود اقدسی فام
۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۳۰

سلام مهدی بالا

ساغ ال جیران. گوزوم یولدادی سنین یازیلاریوا.

• atos
۳۰ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۵۰

سلام  تبریک میگم بالاخره اینجام دوباره راه افتاد منتظر مطالب بعدی هستیم

• رها دلشاد
۳۱ فروردین ۱۳۸۸، ساعت ۱۵:۲۲

با تشکر از کدها و توضیحات مناسب و مفید شما

مسعود اقدسی فام
۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۱۲:۲۹

سلام

از لطف دوستان ممنونم.

• eiliya
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۲۱:۱۴

سلام خیلی خیلی عالی بود اگر میشه کار با فایل ها را هم آموزش بدین                                                                                       یا علی مدد

• مهدی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۲۶

++cبلد نیستم

• مهدی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۲۸

خیلی خوبه  ممنون

• مهدی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۱۱:۳۱

خیلی خوبه

• مژگان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۰۹:۵۴

سلام من دانشجو ترم اول رشته کامپیوتر هستم و به این برنامه نویسی نیاز دارم اگر امکان دارد برای من این مسئله ها رو حل کنید .

برنامه ای بنویسید که خروجی های زیر را چاپ کند؟

*******

   *****

       ***       تمرین شماره 1

           *

         *

       **

     ***

   ****         تمرین شماره 2

     ***

      **

       *

        *

      ***

    *****      تمرین شماره 3

      ***

        *

لطفا اگه میشه زودتر جواب بدهید لازم دارم با تشکر

مسعود اقدسی فام
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۱۳:۵۸

مهدی جان ممنون از لطفت.

سلام مژگان خانم

اگر نوشته ها رو بخونید به راحتی می تونید این تمرینها رو خودتون حل کنید.

اگه مشکلی بود در خدمت هستم.

موفق باشید.

• مرتضی
۳۱ تیر ۱۳۸۹، ساعت ۲۳:۵۷

خوب بود چیزه خوبیه ولی ای کاش از دستورات اولیه توضیحاتی میداد

• امین
۸ آذر ۱۳۸۹، ساعت ۱۱:۲۷

مطلبت عالیه ولی اگه چند تا برنامه با while مینوشتی عالی تر بود.مرسی10

• سحر
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ساعت ۱۹:۴۹

مرسی مطالبت خوب بود 01

• نصرالله
۳۰ فروردین ۱۳۹۰، ساعت ۰۹:۲۵

خوب بود درخواست این را دارم که ز مثال های سادتر استفاده کنید

• ملیحه
۴ مهر ۱۳۹۰، ساعت ۱۱:۱۳

بسیار عالی. 06

• نبی اله حسینی
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ساعت ۱۱:۵۳

واقعا عالیه. خیلی کمک میکنه. واقعا حرف نداره12

100

• Mohammad
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۲۴

فوق العاده س، فوق العده عالی...

اگر چندتا برنامه برای دستورات ذکر شده قرار می گرفت دیگه حرف نداشت...

باتشکر فراوان...

• امیر
۶ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۹

دمت گرم من تو  ++c فقط توی حلقه تکرار مشکل داشتم که اونم حل شد

• setareh
۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۰۶

بسیار مفید و عالی بود ممنون

• ali
۱۰ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۵۵

ممنون از شما.

• Zj
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۲

سلام خیلی مطالب خوبه ولی کاش از هر نمونه ی مثال با رسم فلوچاراش میذاشتین اونطوری توضیح میدادین

• محمد مصطفی
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۷

سلام من یه برنامه نوشتم با استفاده از فور که تعداد ارقام عدد رو نمایش میده اما مشکلی که داره اینه که فقط تا ده رقم رو ساپورت میکنه و درست میزنه از دهم که بیشتر میشه عدد های نامربوط میزنه . این مشکل رو چه جوری میشه حل کرد

باتشکر

۲۲ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۴
• مسعود اقدسی فام

اگر منظورتون اعداد صحیح باشه یحتمل از int استفاده کردید. می‌تونید از long long استفاده کنید. اگر ماهیت عددی براتون مهم نیست به صورت رشته دریافت کنید. اینطوری با هر طولی که باشه بدون مشکل قابل محاسبه هست.

• سید علی
۴ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۳۱

عزیزان هم وطن بهتون نکات مفیدی رو میخام بگم. در حلقه های فور میتونید مقدار دهی اولیه رو انجام ندید و با سمیکالن ردش کنید.کانتر رو میتونید رد کنید.ولی باید عبارت بولین یا شرط حتما باشه.حلقه ها میتونند بی نهایت باشند حلقه های فور رو میگم در صورتی که جای شرط true رو قرار دهید یا 1>0 یا هر عبارت بولینی!بدونید که کانتر در اخر انجام میشه.و بررسی شرط در اول.یا مولا مهدی.

• پوریل
۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۵

ممنون.کمکم کرد...01

• پوریا
۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۷

اسمم پوریاس.اشتباه شد...040404

• programer
۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۵

خوب بود 04

• یونس
۸ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۰

عالی بود .نکات کلیدی را بیان کردید که در کمتر سایتی بیان می شود . با سپاس از شما

• فائزه
۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۹

امکان این هست ک حلقه ای رو برای دو تا مقدار خاص ران کرد?مثلا یکبار ب ازای ۳,یکبار ب ازای ۵

۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۰
• مسعود اقدسی فام

بله. آرایه‌ی بسازید که تعداد تکرارهای متفاوت داخل اون هست. نیاز به دو حلقه‌ی تکرار تو در تو دارید که حلقه‌ی بیرونی از این آرایه استفاده می‌کنه برای مشخص کردن تعداد تکرار حلقه‌ی داخلی.

• تقی
۲۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۱

عالی بود

• Hamid
۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۵۰

بسیار عالی مرسی13

• Ffff
۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۴۵

07

• Maei
۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۶

سلام مجدد میشه جواب این سوال رو بهم بگید ممنون میشم

برنامه ای بنویسید ک جواب I Like car را بصورت Ilikecar نمایش دهد (با حذف فاصله ها)

ممنون میشم اگ کمک کنید 🙏

• فاطمه
۱۷ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۰۶

سلام میشه جواب این الگورریتمو بگید؟

الگوریتمی بنویسید که عددی را از ورودی گرفته و مشخص کند با مقلوبش برابر است یا خیر ؟

لطفا زود جواب بدید امروز ازمون دارم😭

• سعید
۲۱ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۴

سلام میخوام درون حلقه for وقتی m=0 هست تا کمتر از ۱۴ تکرار بشه و همزمان n=1 هست تا کمتر از ۱۵ تکرار بشه و فقط ۱۴ مجموع عدد دوتایی به صورت (m=0,n=1) و (m=1,n=2) و …. (m=13,n=14) داشته باشم که براش دستور بنویسم

ممنون میشم پاسخ دهید

• ....
۶ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۱۳

سلام