الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

جستجوی اول سطح

مسئله اعداد اردوش
بررسی مسئله اعداد اردوش یا فاصله همکاری اردوش
الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)
پیمایش گراف و یافتن کوتاهترین مسیر در کراف‌های بی‌وزن
مسئله‌ تاریخچه جدول
بررسی مسئله تاریخچه جدول (Grid History)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
الگوریتم دایجسترا
الگوریتمی برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ