الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #ماتریس #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین المپیاد کامپیوتر #پیمایش گراف #حل سوالات UVa Online Judge #کتاب الکترونیکی #نمونه سوال مسابقه ACM #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #کتاب الگوریتم #برنامه‌نویسی ++C #وبلاگ #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #ویدئوی آموزشی #مسئله‌های الگوریتمی #مسأله‌های الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #گراف #جستجوی اول عمق #آموزش ساختمان داده‌ها #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #سوالات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #ساختمان داده #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #مسأله‌های برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های حریصانه #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم فلوید-وارشال #کتابخانه قالب استاندارد ++C #آموزش الگوریتم #مسابقه برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #دانلود کتاب #تمرین طراحی الگوریتم #محاسبات ریاضی #درخت پوشا #مسابقه برنامه نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #منبع آموزشی #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های مسیریابی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #صف #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #درخت‌ها #حل سوالات Timus Online Judge #آموزش طراحی الگوریتم #مسئله‌های برنامه‌نویسی #Python #سوالات UVa Online Judge