الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

الگوریتم بازگشتی

الگوریتم‌های ریشه‌یابی
تنصیف، نیوتن-رافسون، نابجایی، وتری و نقطه ثابت
دنباله اعداد فیبوناچی
الگوریتم‌های محاسبه بازگشتی و غیربازگشتی
دنباله اعداد کاتالان و محاسبه آن
کاربردها و الگوریتم‌های پیاده‌سازی بازگشتی و غیربازگشتی
دترمینان ماتریس
روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس